MCCB - CẦU DAO ĐÓNG NGẮT MẠCH ĐIỆN

MCCB - CẦU DAO ĐÓNG NGẮT MẠCH ĐIỆN

BBW240SKY: CB khối 2P 40A

Giá: 647.500 VNĐ 925.000 VNĐ

BBW250SKY: CB khối 2P 50A

Giá: 647.500 VNĐ 925.000 VNĐ

BBW310Y: CB khối 10A 3P

Giá: 507.500 VNĐ 725.000 VNĐ

BBW275SKY: CB khối 2P 75A

Giá: 1.204.000 VNĐ 1.720.000 VNĐ

BBW260Y: CB khối 2P 60A

Giá: 693.000 VNĐ 990.000 VNĐ

BBC31502YHV: CB khối 150A 3P

Giá: 2.934.750 VNĐ 4.515.000 VNĐ

BBC32001YHV: CB Khối 200A 3P

Giá: 2.934.750 VNĐ 4.515.000 VNĐ

BBC3250YHV: CB Khối 250A 3P

Giá: 3.003.000 VNĐ 4.620.000 VNĐ

BBC3300YHV: CB Khối 300A 3P

Giá: 7.280.000 VNĐ 11.200.000 VNĐ

BBC3350YHV: CB khối 350A 3P

Giá: 7.280.000 VNĐ 11.200.000 VNĐ

BBC3400YHV: CB khối 400A 3P

Giá: 7.280.000 VNĐ 11.200.000 VNĐ

BBC3500YHV: CB khối 500A 3P

Giá: 15.665.000 VNĐ 24.100.000 VNĐ